sekretariat@wesolowski.org.pl

 

 

Zgłoszenia serwisowe wyłącznie mailowo na adres serwis@wesolowski.org.pl

Tel.    71 756 88 80

Projekt i realizacja SPECTRUM MARKETING | 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone

Dział projektowy

 

Wesołowski sp. z o.o sp.k

Ul.Dożynkowa 15/1U

52-311 Wrocław   

 

NIP:8992745456  |  KRS:0000468005

Dział realizacji i serwisu 

 

Wesołowski sp. z o.o.

ul. Dożynkowa 15/1U

52-311 Wrocław    

 

NIP:8992738752  |  KRS:0000434484

Szybki kontakt:

Tel.    +48 603 890 300

sekretariat@wesolo​​​​​​​wski.org.pl

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Polityka prywatności

 

Jakie są podstawowe cele przyjętej przez Wesołowski Sp. z o.o. polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies w naszych serwisach internetowych?

 

1. Niniejsza strona zawiera informacje o Polityce prywatności i wykorzystywaniu plików cookies w serwisie internetowym w domenie wesolowski.org.pl  stworzonej i przyjętej przez Wesołowski Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul.  Dożynkowej 15C/1U, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod nr NIP w celu:

 • opisania ochrony prywatności użytkowników odwiedzających serwis.
 • udzielenia Użytkownikom informacji dot. wykorzystywania plików cookies w tym serwisie, wymaganej przez przepisy ustawy z dnia 16 lipca 200 4. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.), zwanej dalej „Prawem telekomunikacyjnym”, w brzmieniu obowiązującym od 22 marca 2013 r.

 

2. Poniżej zostały zawarte zasady zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach obowiązujące w Serwisie, a także przy składaniu zamówień na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest dostarczanie - bez żadnej odpłatności z tego tytułu - newsletterów.

3. Zapewniamy, że naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisów ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną , zwanej dalej „Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną”, ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej „Ustawą o ochronie danych osobowych”, a także Prawie telekomunikacyjnym.

4. Zapewniamy także, że zależy nam na przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawnych, zwłaszcza tych, które chronią prywatność Użytkowników serwisów internetowych.

5. Zastrzegamy jednocześnie, że w ramach Serwisów mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Administrator tej strony nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów innych stron politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności.

 

Jakie informacje o użytkownikach gromadzą Serwisy i w jaki sposób je wykorzystują?

 

Serwis ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W szczególności zbierając dane osobowe wyróżniamy te spośród nich, których podanie jest rzeczywiście niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną. Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną) nie jest obligatoryjne, leży w sferze uznania osoby, której dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez Wesołowski Sp. z o.o. zależy od wyrażenia przez nią zgody.

Podkreślamy, że tylko w niektórych przypadkach, np. przy subskrybowaniu bezpłatnych newsletterów, czy formularzach zamówień zbieramy bardziej szczegółowe informacje o użytkownikach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub inne dane osobowe.

Zapewniamy, że wszelkie dane osobowe, jeżeli zostały zebrane w ramach serwisu, służą głównie do realizacji zobowiązań Wesołowski Sp. z o.o. wobec klientów (np. dotyczy to usługi dostarczania prenumeraty i subskrybowanych wiadomości).

 

Przypominamy również, że Wesołowski Sp. z o.o. jako administrator danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych może umownie powierzać przetwarzanie zebranych w ramach Serwisów danych innym podmiotom na podstawie art. 31 ww. ustawy.

 

W jaki sposób Wesołowski Sp. z o.o. wykorzystuje informacje pochodzące z formularzy zamówień na bezpłatne newslettery, innych formularzy realizowanych w  serwisie?

 

W ramach serwisu są zamieszczane formularze, które umożliwiają klientom złożenie zamówienia na oferowane przez Wesołowski Sp. z o.o. usługi. Dane w ten sposób zebrane są wykorzystywane głównie do realizacji zobowiązań na ich rzecz.

W szczególności zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów wydawanych przez Wesołowski Sp. z o.o. wymaga podania w odpowiednim formularzu adresu e-mail. Pole to jest obowiązkowe. Uzyskane w podany wyżej sposób dane są dodawane do listy e-mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać czytelnikowi zamówiony przez niego newsletter.

Informacje kontaktowe klientów są także wykorzystywane do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne. W każdym czasie użytkownicy Serwisów, którzy zamówili newsletter mają możliwość zrezygnowania z jego otrzymywania.

Inne informacje służą do ustalania profilu osób korzystających z serwisu oraz zamawiających newslettery i pozwalają lepiej dostosowywać zawartość serwisu i newsletterów do potrzeb osób korzystających z tej formy informacji. Ich przetwarzanie zawsze jednak odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Co to jest plik cookie?

 

Informujemy, że termin „plik cookie” używany w niniejszym dokumencie odnosi się do plików cookies i innych podobnych narzędzi opisanych w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) oraz art. 173 Prawa telekomunikacyjnego.

Cookies to pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.

 

W jakich celach Wesołowski.org.pl wykorzystuje pliki cookies w swoich Serwisach?

 

Wśród plików cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania serwisu wesolowski.org.pl. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:

 • utrzymanie sesji użytkownika;
 • zapisanie stanu sesji użytkownika;
 • monitoring dostępności usług.

 

Kolejna kategoria plików cookies, to pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania z Wesołowski Sp. z o.o., ale ułatwiają korzystanie z nich. Wykorzystuje się je, aby umożliwić:

 • sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo;
 • monitorowanie ruchu na naszych stronach WWW;
 • zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych produktów;
 • ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszych stron WWW;
 • kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść;
 • kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę;
 • badanie zapisów na newslettery;
 • wykorzystanie narzędzia do komunikacji;
 • integracja z portalem społecznościom;
 • płatności internetowe.

 

Wśród podmiotów tych w dacie sporządzenia niniejszego dokumentu zaliczamy:

 • Google Analytics 
 • Facebook
 • Tawk.to

 

Jak można zarządzać plikami cookies?

 

Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez Wesołowski Sp. z o.o. lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. 

Wesołowski Sp. z o.o. zastrzega jednocześnie, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez serwis mogą nie działać prawidłowo, a nawet w niektórych przypadkach wiąże się to z całkowitym uniemożliwieniem korzystania z wybranego produktu.

 

W jaki sposób Wesołowski Sp. z o.o. chroni prywatność osób, które nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych?

 

Zastrzegamy, że Serwisy nie zbierają, nie monitorują ani nie weryfikują informacji na temat wieku osób odwiedzających go ani innych, których zebranie pozwoliłoby na ustalenie, czy Użytkownik ma zdolność do czynności prawnych.

Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych nie powinny subskrybować usług świadczonych przez serwis, chyba że ich przedstawiciele ustawowi wyrażą na to zgodę, jeżeli taka zgoda będzie wystarczająca w świetle obowiązującego prawa.

 

Jakie zabezpieczenia stosuje Wesołowski Sp. z o.o.?

 

Serwisy są zaopatrzone w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników serwisu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz aktem wykonawczym wydanym na jej podstawie.

 

Czy mogą nastąpić zmiany w polityce ochrony prywatności?

 

Rozwój serwisu, postęp technologiczny, jak i zmiany przepisów prawnych mogą spowodować konieczność, a nawet obowiązek prawny, wprowadzenia zmian w dotychczas prowadzonej przez Spectrum Marketing polityce w zakresie ochrony prywatności. Jeżeli zmiany takie będą miały miejsce, poinformujemy o nich Użytkowników natychmiast, w ramach zakładki „Polityka prywatności".

 

W jaki sposób skontaktować się z Wesołowski Sp. z o.o.?

 

Wszystkich Użytkowników, którzy mają jakiekolwiek pytania, uwagi lub zastrzeżenia dotyczące stosowanej przez nas polityki w zakresie ochrony prywatności w ramach spectrum-marketing.pl, w tym dotyczące wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych z treścią niniejszej informacji, prosimy o wysłanie ich pod adres - sekretariat@wesolowski.org.pl